Wielodzietni rodzice zapłacą mniej za prąd

Wielodzietni rodzice posiadający Kartę Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się o limit zużycia energii do 3000 kWh za który zapłacą mniej. Aby uzyskać bonifikatę należy złożyć stosowane oświadczenie do Enei (dostępne na stronie internetowej www.enea.pl w zakładce „Zamrożenie cen prądu w 2023 roku”). Do w/w oświadczenia odbiorca energii posiadający Kartę Dużej Rodziny (wyłącznie jako rodzic rodziny wielodzietnej) przedkłada Kartę Dużej Rodziny.

Jeśli Odbiorca będący rodzicem rodziny wielodzietnej posiada Kartę Dużej Rodziny wyłącznie w formie elektronicznej,  to chcąc skorzystać ze zwiększonego limitu 3000 kWh, musi dołączyć do prawidłowo wypełnionego Oświadczenia wydrukowane zdjęcie ekranu.

Ponadto Enea informuje, iż od 1 stycznia 2023 roku rozliczenia energii po cenach z Taryfy z 2022 r. dla odbiorców z grup taryfowych G będą obowiązywały w ramach następujących limitów zużycia energii:

*  2000 kWh rocznie dla wszystkich odbiorców z grup taryfowych G (odbiorców uprawnionych), w tym gospodarstw domowych,

*  2600 kWh rocznie – w stosunku do odbiorców uprawnionych, którzy posiadają orzeczenie (jedno z następujących):

  – o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

  – o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

  – o niezdolności do samodzielnej egzystencji

  – o całkowitej niezdolności do pracy

  – o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

  – o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

* spełniają warunki osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny lub mieszkają wspólnie z osobą posiadającą takie orzeczenie lub z osobą poniżej 16 roku życia z wydanym orzeczeniem o niepełnosprawności;

*  3000 kWh dla odbiorców uprawnionych posiadających Kartę Dużej Rodziny albo prowadzących gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej.

* iloczynu 250 kWh i liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowym – w przypadku zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia na potrzeby altan działkowych w rodzinnym ogrodzie działkowym, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz administracji rodzinnego ogrodu działkowego – w przypadkach wspólnego pomiaru.

Odbiorca uprawniony do zwiększonego limitu kWh (2600 kWh lub 3000 kWh lub iloczyn 250 kWh i liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowym) składa do  Enei wymagane Oświadczenie wraz z kompletem dokumentów na piśmie w postaci:

  • papierowej – Oświadczenie w postaci papierowej wymaga własnoręcznego podpisu i złożenia wraz z załącznikami:

– osobiście w Biurze Obsługi Klienta albo

– przesłania drogą pocztową na adres korespondencyjny Enei wskazany na fakturze.
Jeżeli Klient składa dokumenty osobiście w Biurze Obsługi Klienta to nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja wizyty. Konieczne jest wcześniejsze przygotowanie wypełnionego Oświadczenia oraz wymaganych załączników, a także dodatkowo – do wglądu:

– oryginał orzeczenia o niepełnosprawności – w przypadku odbiorcy posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub zamieszkującym w gospodarstwie domowym z taką osobą;- oryginał ważnej Karty Dużej Rodziny – w przypadku odbiorcy posiadającego taką Kartę.  

  • elektronicznej – Oświadczenie złożone w postaci elektronicznej wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym (certyfikatem podpisu osobistego z e-dowodu) i przesłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poprzez eBOK, ePUAP lub na adres e-mail: ustawa@enea.pl). 

Skan Oświadczenia podpisanego własnoręcznie nie będzie honorowany.

Oświadczenia należy składać wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami. W zależności od sposobu złożenia oświadczenia, załączniki mogą mieć postać: kserokopii, skanu lub zdjęcia odpowiedniego dokumentu. 

Enea zaleca skorzystanie z wzoru Oświadczenia dostępnego na stronie enea.pl.

Jeśli odbiorca uprawniony na dzień 18 października 2022 r. spełnia warunki uprawniające do zwiększonego limitu zużycia, podpisane Oświadczenie wraz z wymaganymi załącznikami powinien złożyć (przesłać) do Enei niezwłocznie, lecz nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

W przypadku złożenia Oświadczenia drogą korespondencyjną, do zachowania ww. terminu, wystarczy nadanie dokumentów najpóźniej w dniu 30 czerwca 2023 r. w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego lub placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej.

W przypadku nabycia uprawnienia do skorzystania ze zwiększonego limitu zużycia w trakcie 2023 r., Oświadczenie wraz z załącznikami należy złożyć niezwłocznie po nabyciu tego uprawnienia, maksymalnie jednak w terminie 30 dni od dnia nabycia uprawnienia.

Przypominamy, że o Kartę Dużej Rodziny mogą się ubiegać rodziny wielodzietne, w których rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica w chwili składania wniosku, mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci oraz rodzic/rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Kartę mogą otrzymać również rodzinne domy dziecka oraz rodziny zastępcze.  

Wnioski o Kartę Dużej Rodziny są przyjmowane w sposób ciągły w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiewie.