TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW W OKRESIE ZASIŁKOWYM 2020/2021

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBIEWIE INFORMUJE O TERMINACH SKŁADANIA WNIOSKÓW W OKRESIE ZASIŁKOWYM 2020/2021


🔹️DOBRY START 300+1. Od 01.07.2020 r. – elektronicznie2. Od 01.08.2020 r. – osobiście lub elektronicznie
🔹️ŚWIADCZENIA RODZINNE1. Od 01.07.2020 r. – elektronicznie2. Od 01.08.2020 r. – osobiście lub elektronicznie
🔹️FUNDUSZ ALIMENTACYJNY1. Od 01.07.2020 r. – elektronicznie2. Od 01.08.2020 r. – osobiście lub elektronicznie


Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie przypomina, że w przypadku świadczenia wychowawczego 500+ okres świadczeniowy trwa do 31.05.2021r.Prosimy nie składać nowych wniosków na świadczenia dla dzieci, które mają już ustalone prawo do 31 maja 2021r.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 dotyczące świadczenia wychowawczego 500+ będą przyjmowane:• drogą elektroniczną od 1 lutego 2021r.• tradycyjnie od 1 kwietnia 2021r.

INFORMACJE

1. Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

2. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;

opiekunowi faktycznemu dziecka;

osobie uczącej się.

3. Zasiłek rodzinny przysługuje:

jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł.

w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

4. W przypadku gdy miesięczny dochód rodziny przekracza kwotę kryterium dochodowego pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w kwocie będącej różnicą między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny. (pkt 4 obowiązuje od 01.01.2016 roku)

5. Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

18 roku życia lub

nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo

24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

6. Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;

dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;

osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:

rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

ojciec dziecka jest nieznany,

powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy
o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

7. DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NALEŻY DOŁĄCZYĆ ODPOWIEDNIO:


 ZAŚWIADCZENIA LUB OŚWIADCZENIA DOKUMENTUJĄCE WYSOKOŚĆ INNYCH DOCHODÓW NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30b, ART. 30c, ART..30e I art. 30f USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, KAZDEGO CZŁONKA RODZINY;

 OŚWIADCZENIE O DEKLAROWANYCH DOCHODACH OSIĄGANYCH S ZEOBY PODLEGAJĄCE PRZEPISOM O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE, ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O:

• WYSOKOŚCI DOCHODU,

• WYSOKOŚCI NALEŻNYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE,

• WYSOKOŚCI NALEŻNYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE,

• WYSOKOŚCI I FORMIE OPŁACANEGO PODATKU DOCHODOWEGO,

• WYSOKOŚCI DOCHODU PO ODLICZENIU NALEŻNYCH SKŁADEK I PODATKU.


 ZAŚWIADCZENIA LUB OŚWIADCZENIA ORAZ DOWODY NIEZBĘDNE DO USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH:


• prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego stwierdzające przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

• prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację;

• odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
• przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

• dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,

• dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

• dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
• odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem zobowiązujących do alimentów;

• kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;

• kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy – w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;

• odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

• odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany;

• odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne;

• odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;

• orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

• zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej;

• zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania;
• zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o okresie, na który został udzielony urlop wychowawczy, oraz
o okresach zatrudnienia;

• zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym;

• zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; wzór oświadczenia określa załącznik nr 6 do rozporządzenia,

• umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów
o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku
z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

• umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

• inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia rodzinnego będącego przedmiotem wniosku.


 W PRZYPADKU UTRATY DOCHODU LUB UZYSKANIA DOCHODU DO WNIOSKU O ŚWIADCZENIA RODZINNE NALEŻY DOŁACZYĆ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ICH UTRATĘ LUB UZYSKANIE ORAZ ICH WYSOKOŚĆ (np. świadectwa pracy, umowy, decyzje z PUP, ZUS lub KRUS, PITy z 2015r., zaświadczenia).

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE


KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE:

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, którym urodziło się dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.

Uprawnionymi do tego świadczenia są:

bezrobotni – Uwaga! By dostać świadczenie rodzicielskie nie ma obowiązku bycia zarejestrowanym w urzędzie pracy;

niepracujący studenci;

osoby wykonujące pracę na tzw. umowach śmieciowych (np. umowach zlecenie/dzieło);

osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą – jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego;

opiekunowie faktyczni dziecka (tj. osoby, które faktycznie opiekują się dzieckiem, jeżeli wystąpiły do sądu rodzinnego z wnioskiem o przysposobienie dziecka) – w  przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;

rodziny zastępcze, nie dotyczy rodzin zastępczych zawodowych – w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;

osoby, która przysposobiły dziecko – w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;

UWAGA!
Ojciec dziecka może ubiegać o świadczenie rodzicielskie tylko w przypadku:

skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka,

śmierci matki dziecka,

porzucenia dziecka przez matkę.

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO –  1 000 zł miesięcznie.
UWAGA! Przysługuje tylko jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę urodzonych/wychowywanych dzieci.

BRAK KRYTERIUM DOCHODOWEGO

OKRES PRZYSŁUGIWANIA

Świadczenie rodzicielskie jako świadczenie okresowe przysługuje przez okres:

52 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,

65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,

67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,

69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,

71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie,

Analogicznie w przypadku przysposobienia lub objęcia opieką dziecka/dzieci.

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE NIE PRZYSŁUGUJE, JEŻELI:

co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymuje zasiłek macierzyński lub uposażenie macierzyńskie;

dziecko zostanie umieszczone w pieczy zastępczej;

w przypadku nie sprawowania lub zaprzestania  sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki;

na dziecko jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna;

jeżeli za granicą przysługuje świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego,