Kryteria dochodowe

Kto może ubiegać się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej:

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom lub rodzinom, które spełniają kryteria, warunki określone w ustawie o pomocy społecznej, tj.:

  • kryterium dysfunkcji – tj. okoliczności, z powodu których udziela się wsparcia, np.: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe, klęska żywiołowa lub ekologiczna.
  • kryterium dochodowe – faktyczny dochód ubiegających się o pomoc nie może przekroczyć, w przypadku osoby samotnie gospodarującej 701,00 zł, a rodziny: 528,00 zł.

Uwaga: w/w kryteria mogą ulegać zmianie w przypadku świadczeń udzielanych na podstawie realizowanych programów osłonowych, pomoc w formie posiłku może otrzymać osoba/rodzina, której dochód nie przekracza 150% kryterium (patrz: Ustawa z dn. 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.