Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Dodatek energetyczny wypłacają gminy. Dodatek energetyczny może otrzymać odbiorca wrażliwy czyli osoba, która:  – złoży wniosek o przyznanie dodatku energetycznego, – ma przyznany dodatek mieszkaniowy,  – jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym … Czytaj więcejDodatek energetyczny

JAK UZYSKAĆ DODATEK MIESZKANIOWY

Ubiegając się o dodatek mieszkaniowy trzeba spełniać trzy warunki: –  posiadać tytuł prawny do lokalu, – dochód na członka gospodarstwa domowego nie przekracza kryterium określonego w ustawie, –  powierzchnia lokalu nie jest większa niż określona w ustawie. Składając wniosek o dodatek mieszkaniowy, trzeba wszystkie te kryteria udokumentować. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, zarządcy domu lub osobie uprawnionej… Czytaj więcejJAK UZYSKAĆ DODATEK MIESZKANIOWY

Dopłaty do czynszu

     W dniu 4 stycznia 2021 r. została opublikowana ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. poz. 11), wprowadzająca dopłaty do czynszu powiększające dodatki mieszkaniowe.      Oznacza to, że z dniem 5 stycznia br. wchodzą w życie przepisy umożliwiające przyznanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, którzy zostali dotknięci ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, dodatków mieszkaniowych powiększonych o… Czytaj więcejDopłaty do czynszu