Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2016/2017, trwający od 1 października 2016r. do 30 września 2017r.  można składać od dnia 1 sierpnia 2016 r.

         W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia  z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2016/2017 złoży wniosek wraz z dokumentami:

 – do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października;

– w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada;


OD CZEGO ZALEŻY PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO? 

Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 725 zł. Ustalając prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres od 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku brany jest pod uwagę dochód uzyskany przez członków rodziny w 2015 roku.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

– została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie ( dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, a także szkoła wojskowa lub inna szkoła zapewniająca nieodpłatnie pełne utrzymanie) albo w pieczy zastępczej,

– zawarła związek małżeński.

Aby nabyć prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego dziecko, które ma zasądzone alimenty nie musi być wychowywane przez rodzica samotnie. Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługuje też na dzieci wychowywane przez rodzica, który zawarł kolejny związek małżeński, żyje w nieformalnym związku lub mąż/żona nie płaci zasądzonych alimentów. W takich przypadkach rodzic zobowiązany do alimentacji nie jest wliczany do składu rodziny, więc jego dochód nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu czy rodzina ma prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

DOCHÓD UZYSKANY I UTRACONY

Dochód uzyskany oznacza uzyskanie dochodu spowodowane: zakończeniem urlopu wychowawczego; uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium dla bezrobotnych; uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego; nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty; renty rodzinnej lub renty socjalnej; rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej; uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego; uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników; uzyskaniem stypendium doktoranckiego.

W przypadku uzyskania dochodu należy dostarczyć dokument określający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.

Dochód utracony oznacza utratę dochodu spowodowaną: uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego; utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium dla bezrobotnych; utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego; nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty; renty rodzinnej lub renty socjalnej; wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej; utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; utratą świadczenia rodzicielskiego; utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników; utratą stypendium doktoranckiego.

W przypadku utraty dochodu należy dostarczyć dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu.