Spóźnisz się z Kartą Dużej Rodziny, będzie mniej taniego prądu w 2023 r.

Spóźnisz się z Kartą Dużej Rodziny, będziesz miał mniej taniego prądu w 2023 r.

Tani prąd w ramach podwyższonego limitu 3000 kWh (3 MHw) przysługuje rodzicom lub opiekunom co najmniej trójki dzieci. Muszą posiadać Kartę Dużej Rodziny. Nie ma wyjątku od tej zasady. Nie można wykazać innymi dowodami bycia rodzicem albo opiekunem dzieci 3+.

Do kiedy trzeba zdobyć Kartę Dużej Rodziny? Do wejścia w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej? Ustawa wprowadza zamrożenie cen prądu na 2023 r. Do końca 2022 r.? Jakie konsekwencje ma otrzymanie Karty w 2023 r., kiedy np. urodzi się trzecie dziecko w rodzinie? Odpowiadamy.

3000 kWh (3 MHw) tylko z Kartą Dużej Rodziny

W 2023 r. prawo do korzystania z taniego prądu ma „odbiorca uprawniony posiadający, w dniu wejścia w życie ustawy, Kartę Dużej Rodziny jako rodzic rodziny wielodzietnej, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny”. Jest to rodzina, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Należy odróżnić prawo do posiadania Karty od prawa do korzystania z taniego prądu do limitu 3000 kWh.

Prawo do KDR ma każdy członek rodziny, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, czyli:

 • ojciec i matka (jeżeli kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci),
 • macocha lub ojczym (małżonek jednego z rodziców),
 • dzieci.

Ale dzieci nie mogą korzystać z limitu 3000 kWh, gdyż nie są rodzicami.

Rodzice nie mogą być pozbawieni – w stosunku do co najmniej trojga dzieci – władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.  Kartę mogą dostać także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.

Oświadczenie o byciu osobą uprawnioną

Ważnym warunkiem jest nie tylko pozyskanie Karty Dużej Rodziny, ale złożenia oświadczenia zakładowi energetycznemu o byciu osobą uprawnioną. Oświadczenie powinno się złożyć „niezwłocznie”, czyli w pierwszym możliwym terminie (licząc od dnia wejścia ustawy albo otrzymania Karty). Jest na to czas do 30 czerwca 2023 r. W oświadczeniu trzeba podać numer Karty Dużej Rodziny i załączyć jej kopię.

W przypadku osób, które zdobędą Kartę w 2023 r., mamy dodatkowy termin 30 dni na złożenie oświadczenia od dnia stania się osobą uprawnioną do limitu 3000 kWh.

Przykład

15 marca 2023 r. rodzicom urodziło się trzecie dziecko. Kartę uzyskali 22 marca 2023 r. Mają dodatkowo 30 dni na złożenie oświadczenia zakładowi energetycznemu.

Limit 3000 kWh a data otrzymania Karty Dużej Rodziny

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Przewiduje trzy możliwe warianty pozyskania Karty Dużej Rodziny w kontekście limitu 3000 kWh:

1) posiadanie Karty w dniu wejścia ustawy w życie – daje to prawo do całego limitu 3000 kWh;

2) zdobycie Karty w okresie po wejściu ustawy w życie do końca 2022 r. – także ta sytuacja daje prawo do całego limitu 3000 kWh;

3) zdobycie Karty w 2023 r. – zmniejszanie się limitu 3000 kWh o 1/12 za każdy miesiąc upływający w 2023 r. Limit pomniejszamy miesięcznie o 250 kWh.

Proporcjonalne zmniejszenie limitu 3000 kWh

REKLAMA

Mechanizm proporcjonalnego zmniejszania limitu 3000 kWh wprowadza art. 9 ust. 17 ustawy. Stanowi, że w przypadku odbiorców uprawnionych, którzy Kartę Dobrej Rodziny zdobyli dopiero w 2023 r., limit 3000 kWh zużycia energii elektrycznej,  stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., rozpoczynając od miesiąca, w którym spełnione zostały przesłanki nabycia prawa do taniego prądu.

Są dwa warianty uzyskania prawa do zamrożonej ceny prądu przez rodziny wielodzietne w 2023 r. (np. po urodzeniu trzeciego dziecka w 2023 r.). Zależą od tego, czy osoba uprawniona złożyła w terminie 30 dni oświadczenie zakładowi energetycznemu. Wtedy przepisy nagradzają taką osobę. W przypadku złożenia oświadczenia po tym terminie, osoby te są karane zmniejszeniem limitu 3000 kWh.

Wariant 1 – zostało złożone oświadczenie z zachowaniem terminu 30 dni

Bonusem za dotrzymanie terminu 30 dni jest to, że limitu 3000 kWh nie zmniejsza się za miesiąc, w którym otrzymano Kartę Dużej Rodziny.

Przykład 1

Rodzic spóźnił się i Kartę Dużej Rodziny otrzymał 10 stycznia 2023 r. Złożył też w terminie 30 dni oświadczenie zakładowi energetycznemu (wraz z numerek Karty i jej kopią). Ma prawo do całego limitu 3000 kWh, pomimo że wszystkie te czynności wykonał już w trakcie 2023 r., kiedy limit 3000 kW zmniejsza się co miesiąc.

Przykład 2

Trzecie dziecko w rodzinie urodziło się 10 lutego 2023 r. Ojciec otrzymał Kartę Rodziny w lutym 2022 r. i złożył w terminie oświadczenia zakładowi energetycznemu. Dlatego limit 3000 kWh zmniejszył się tylko o 250 kWh (proporcjonalne zmniejszenie z uwagi na niekorzystanie z ulgi w styczniu 2023 r.).

Wariant 2 – oświadczenie złożono z naruszeniem terminu 30 dni

Przepisy przewidują karę za niedotrzymanie terminu 30 dni na złożenie oświadczenia – korzystanie z taniego prądu rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie (zob. art. 9 ust. 17 ustawy). Jeżeli po przekroczeniu terminu 30 dni rodzina złoży oświadczenie np. w czerwcu, to przepadają limity za styczeń – czerwiec.

Przykład 3

Trzecie dziecko w rodzinie urodziło się 10 lutego 2023 r. Ojciec otrzymał Kartę Rodziny w lutym, ale złożył oświadczenia zakładowi energetycznemu w kwietniu 2023 r. przekraczając termin 30 dni. Dlatego limit 3000 kWh zmniejszył się o:

 1. 250 kWh za styczeń 2023 r. (proporcjonalne zmniejszenie z uwagi na niekorzystanie z ulgi w styczniu),
 2. 250 kWh za luty 2023 r. (z uwagi na niezłożenie oświadczenia w terminie 30 dni),
 3. 250 kWh za marzec 2023 r. (z uwagi na niezłożenie oświadczenia w terminie 30 dni),
 4. 250 kWh za kwiecień 2023 r. (z uwagi na niezłożenie oświadczenia w terminie 30 dni).

Finalnie rodzina ma prawo do 2000 kWh taniego prądu w 2023 r.

Zamrożenie cen prądu w 2023 r. – limity

Limity dla taniego prądu dla 2023 r.:

 1. 2000 kWh (osoby fizyczne)
 2. 2600 kWh (dla osoby niepełnosprawnej i jej rodziny)
 3. 3000 kWh (prowadzący gospodarstwa rolne i działy specjalne produkcji rolnej)
 4. 3000 kWh (posiadacz Karty Dużej Rodziny i jego rodzina)