REKRUTACJA (nabór uzupełniający w miesiącu listopadzie 2021 r.)

REKRUTACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie ogłasza nabór uzupełniający uczestników
do projektu pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka”

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY TRWA W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2021

Projekt partnerski pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” realizowany jest w ramach RPO WKP 2014 -2020, Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych
i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach RPO WKP 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

O udział w projekcie mogą ubiegać się:

– osoby zamieszkujące na terenie województwa kujawsko – pomorskiego;

– osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, tj. takie, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;

– osoby nieprzebywające w opiece całodobowej.

Dodatkowe punkty przy rekrutacji zdobędą osoby:

– których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego (tj. dochód na osobę w rodzinie 792 zł, dochód osoby samotnie gospodarującej 1051,50 zł);

– doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego;

– ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;

– z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;

– korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;

– będące kombatantem lub ofiarą represji;

– pochodzące z obszarów zdegradowanych wyznaczonych w lokalnych programach rewitalizacji lub gminnych programach rewitalizacji;

– prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe lub wspólne gospodarstwo domowe z inną osobą niesamodzielną lub z rodziną pod warunkiem, że wspólnie zamieszkujący dorośli członkowie rodziny to osoby pracujące.

Projekt skierowany jest głównie do seniorów wymagających wsparcia, których stan zdrowia może powodować zagrożenie życia lub bezpieczeństwa.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa, informacje oraz formularz zgłoszeniowy zamieszczone są na www.gopslubiewo.pl

Dokumenty można też odebrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiewie.

Informacji udzielamy również pod numerem telefonu 52 33 492 49.

Niezbędne dokumenty w procesie rekrutacji to:

– formularz zgłoszeniowy (formularz można pobrać ze strony internetowej lub w biurze GOPS w Lubiewie);

– do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów dodatkowych (np. orzeczenie o niepełnosprawności, decyzję o wysokości świadczeń itp.).

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!