RUSZYŁ PROGRAM „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024”

Gmina Lubiewo przystąpiła do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością’’ dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, zgodnie z Umową nr 30/2024/AOOzN podpisaną pomiędzy Wojewodą Kujawsko Pomorskim a  Gminą Lubiewo. Realizatorem zadania jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie. W programie weźmie udział osiemnaście osób z niepełnosprawnościami wymagającymi usług asystencji osobistej, wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością. Udział osób w programie jest całkowicie nieodpłatny.

Wartość dofinansowania Programu 354 635,00 zł

Całkowity koszt realizacji Programu 358 635,00 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dedykowane osobom z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z ww. orzeczeniami, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych będące mieszkańcami Gminy Lubiewo.

Program realizowany do 31.12.2024 r.