Termin i sposób załatwiania spraw

Świadczenia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowane są w Kasie Banku Spółdzielczego w Koronowie w Oddziale w Lubiewie przy ulicy Hallera 7, lub przekazywane są bezpośrednio na wskazane przez świadczeniobiorcę konto osobiste.

Terminy wypłat:

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

  • ZASIŁKI STAŁE do 28  dnia każdego miesiąca
  • ZASIŁKI CELOWE do 10 i 20 dnia każdego miesiąca
  • ZASIŁKI OKRESOWE do 10 i 20 dnia każdego miesiąca
  • ŚWIADCZENIA RODZINNE oraz ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO realizowane są  20 dnia każdego miesiąca.

Jeżeli dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy, wypłata świadczeń nastąpi w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy.

Niepobrane świadczenia  w terminie, wypłacane  są po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem GOPS.