XXI EDYCJA PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

MATURZYSTO
JEŻELI POCHODZISZ Z RODZINY BYŁEGO PRACOWNIKA PPGR
POWINIENEŚ TO PRZECZYTAĆ
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy informuje, że Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
ogłosiła
XXI EDYCJĘ PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH
Program w segmencie IA skierowany jest do maturzystów, absolwentów liceów, techników i szkół branżowych II stopnia, którzy ukończyli szkołę w 2022 roku i którzy zakwalifikują się na pierwszy rok stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
 są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
 są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na umowę o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
 mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tysięcy mieszkańców – co musi być potwierdzone zameldowaniem, przy czym okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl
 pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2.107 zł brutto (dochód ten należy wyliczyć z miesiąca czerwca 2022 roku). Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności do dochodu nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku pielęgnacyjnego, otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością.
 osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100, liczonych zgodnie z algorytmem załączonym do Regulaminu.
Kandydat do stypendium, spełniający opisanej wyżej warunki, po przyjęciu na studia zobowiązany jest wypełnić wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl w terminie od 4 lipca 2022 do 16 sierpnia 2022 (do godziny 16 – tej), a następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników winien przekazać do Oddziału Terenowego KOWR w Bydgoszczy (ul. Hetmańska 38; 85-039 Bydgoszcz) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 sierpnia 2022 roku.
Osoby, które zakwalifikują się do Programu otrzymają, w roku akademickim 2022/2023, stypendium w rocznej wysokości 7.000 zł, które będzie wypłacane w 10 ratach.
Szczegółowych informacji o programie udziela Pani Magdalena Balicka (tel. 052-525-08-34)