REKRUTACJA „Kujawsko – Pomorska Teleopieka”

REKRUTACJA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie ogłasza nabór uczestników do projektu pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka”
Projekt partnerski pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” realizowany jest w ramach RPO WKP 2014 -2020, Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach RPO WKP 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozpoczęcie realizacji projektu partnerskiego pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” Lipiec 2021 r