PROJEKT KIEROWANY DO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w Projekcie   „Work-For-All”,realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami, który jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia 1560 osób oraz jakości zatrudnienia 200 osób z niepełnosprawnościami lub osób biernych zawodowo z powodu choroby, poprzez kompleksowy zindywidualizowany proces aktywacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy w okresie od 01.05.2021 r. do 30.06.02023 r.

W ramach Projektu każdemu  Uczestnikowi/czce  zapewniony zostanie Indywidualny Plan Działania oraz zaoferowany udział w takich formach wsparcia jak doradztwo zawodowe, doradztwo prawne, doradztwo psychologiczne, wsparcie Job craftera, szkolenia, warsztaty, staże i praktyki zawodowe, a także inne , niezbędne do rozpoczęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Projekcie byłych Uczestników/-czki projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w Regionalnych Programach Operacyjnych.

Szczegółowe informacje dotyczące Projektu „Work-For-All” dostępne sa na stronie Fundacji pod adresem:

www.aktywizacja.org.pl