Pomoc żywnościowa w 2024r. w Gminie Lubiewo

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023

Pomoc w formie żywności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 – Podprogram 2023 według aktualnych wytycznych mogą otrzymywać osoby/rodziny których miesięczny dochód netto nie przekracza odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj.:

– 1590,00 zł na osobę w rodzinie,

– 2.056,40 zł dochód dla osoby samotnej.

Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z w/w Programu  mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiewie (osobiście) w celu złożenia oświadczenia o dochodzie swojej rodziny netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia, które posłuży do zweryfikowania sytuacji dochodowej i ewentualnego zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.

          Od grudnia 2023 r. pracownicy socjalni GOPS w Lubiewie zakwalifikowali 146 rodzin, tj. 449 osób (stan na 11.04.2024 r.).

UWAGA!

Osoby, które w okresie od grudnia 2023 r. zostały już zakwalifikowane
do w/w pomocy nie są zobowiązane do ponownego zweryfikowania swojej sytuacji.