,,Nowa ścieżka kariery”

Kamea Paweł Kozarzewski realizator projektu ,,Nowa ścieżka kariery informuje o  realizacji projektu na terenie woj. kujawsko-pomorskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy-projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, współfinansowanego przez Unię Europejską, dającego możliwość odbycia bezpłatnych szkoleń.

Cel główny projektu

Celem głównym projektu jest wzrost możliwości zatrudnieniowych 69 osób (40K i 29M) w wieku 15-29 lat z terenu woj. kujawsko-pomorskiego w okr. 01.07.2020 31.10.2022 r. dzięki kompleksowemu wsparciu dostosowanemu do potrzeb tych osób.

Uczestnikami projektu jest 69 osób młodych pozostających bez pracy (40K i 29M) (wyłącznie osoby bierne zawodowo), w tym osoby z niepełnosprawnościami, z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1. tj.:

-osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy w tym w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. osoby z kategorii NEET, z następujących grup docelowych:
-osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy)
-osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
-osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu),
-osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),
-matki przebywające w domach samotnej matki,
-osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu)
-osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
-osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie).

Projekt jest skierowany w co najmniej 50% do osób z niepełnosprawnościami i/lub osób o niskich kwalifikacjach.
Projekt jest skierowany w co najmniej 30% do osób zamieszkujących (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) miasta średnie, w tym tracące funkcje gospodarcze.

Zapewniona jest możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu wyłączania społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

1. Doradztwo zawodowe wraz z opracowaniem IPD,
2. Pośrednictwo pracy,
3. Szkolenia zawodowe
Szkolenia są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy- pozwolą na uzyskanie kwalifikacji w zawodzie deficytowym (wg Barometru Zawodów) w województwie lub powiecie zamieszkania danej osoby. W ramach szkolenia dla uczestników projektu są przewidziane: badania lekarskie, ubezpieczenie NNW/OC, wyżywienie, stypendium szkoleniowe, refundacja kosztów dojazdu.
4. Staże zawodowe.
Wsparcie przewidziane jest dla 100% uczestników projektu. Staże realizowane w ramach projektu będą zgodne z tematyką szkoleń oferowanych w projekcie na rzecz uczestnika lub posiadanymi przez niego kwalifikacjami lub kompetencjami. W ramach stażu dla uczestników projektu są przewidziane badania lekarskie, stypendium stażowe, refundacja kosztów dojazdu.

Rekrutacja uczestników

Procedura rekrutacyjna zostanie przeprowadzona w biurze projektu otwartym od 8.00 do 16.00 w dni robocze. Projekt zakłada procedury, które zastosujemy w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji problemowych, takie jak: przedłużenie godzin pracy biura projektu, utworzenie dodatkowych punktów rekrutacyjnych, bezpośredni dojazd do uczestnika.

Etapy rekrutacji:

1. Zebranie formularzy- dokumenty są zbierane w biurze projektu.
2. Weryfikacja kryteriów formalnych (oświadczenia/zaświadczenia): spełnienie warunków uczestnika projektu.
3. Przyznanie punktów premiujących (oświadczenia) osobom, które spełniają poniższe warunki:
-zamieszkują miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze-
Utworzenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, spełniających kryteria formalne i posiadających największą liczbę punktów premiujących( w przypadku takiej samej liczby punktów decydować będzie kolejność zgłaszania).
4. Utworzenie listy rezerwowej(szeregowanie analogiczne).
5. Powiadomienie kandydatów o wyniku procedury (kontakt telefoniczny lub mailowy).
Zachęcamy do poinformowania potencjalne osoby o możliwości udziału w wyżej wymienionym projekcie. Wszelkie informacje dostępne pod numerem tel.: 695 164 187 oraz w biurze projektu:


ul. Dworcowa 65 88-100 Inowrocław oraz na stronie www.


http://projekty.finanseonline.eu/nowa– sciezka-kariery-kp-2/