Od dnia 20 września 2021r., kwalifikowanie rodzin i osób do otrzymywania żywności z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021

Kwalifikowanie rodzin i osób do otrzymywania żywności
z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA
2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021

Pomoc w formie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów  mogą otrzymywać osoby/ rodziny których miesięczny dochód netto nie przekracza 220 % odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj.:

1.161,60 zł na osobę w rodzinie (528,00 zł x 220%)

1.542,20 zł dochód dla osoby samotnej (701,00 zł x 220%)

Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z PO PŻ zobowiązane są od dnia 20 września br. zgłaszać się do pracowników socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiewie (osobiście lub telefonicznie 52 33 49 249) w celu sprawdzenia sytuacji dochodowej i ewentualnego zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.

Przewidywany termin ponownej dystrybucji żywności zaplanowany jest od miesiąca grudnia  2021 r.

Osoby zainteresowane muszą wypełnić oświadczenie o dochodzie swojej rodziny netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.

UWAGA!
Osoby, które korzystały we wcześniejszych latach z w/w pomocy,
również są zobowiązane do ponownego przeliczenia dochodu
i zakwalifikowania do Programu.