Informacja w sprawie terminów składania wniosków na stypendia szkolne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego będą przyjmowane od 1 września 2022 r. do 15 września 2022 r. w przypadku uczniów oraz od 1 do 15 października 2022 r. w przypadku słuchaczy kolegiów (w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – wnioski należy złożyć do dnia 15 lutego danego roku szkolnego.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia wraz z odpowiednimi dokumentami należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiewie, ul. Hallera 7.

Podstawową przesłanką do otrzymania stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna. Miesięczna wysokość dochodu (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej tj. 600,00 zł. Miesięczna wysokość dochodu rodziny ucznia ubiegającego się o przyznanie stypendium szkolnego jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 – 13 ustawy o pomocy społecznej.

Stypendium szkolne może otrzymać uczyń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne udzielane jest poprzez refundację poniesionych przez wnioskodawcę kosztów na cele edukacyjne na dany rok szkolny, po przedłożeniu oryginałów dowodów potwierdzających poniesione koszty zakupów. Przyznane stypendium szkolne będzie przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom, jako częściowa lub całkowita refundacja poniesionych kosztów. Potwierdzeniem wyżej wymienionych kosztów będą oryginały rachunków, faktur oraz innych imiennych dokumentów.

Refundacji podlega w szczególności zakup:

– podręczników, lektur, książek rozwijających zainteresowania ucznia, słowników, atlasów, encyklopedii,

– tablic matematycznych, chemicznych, fizycznych i astronomicznych, map, globusów oraz innych publikacji o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne programy komputerowe,

– tornistra (plecak szkolny),

– dojazdy do szkoły,

– obozy, kolonie, zimowiska, wycieczki szkolne,

– korepetycje, zajęcia wyrównawcze, sportowe, taneczne, recytatorskie.

– obuwia sportowego na lekcje wychowania fizycznego,

– stroju sportowego na lekcje wychowania fizycznego

– ubrania roboczego oraz sprzętu wymaganego przez szkołę (np. na praktykę zawodową),

– przyborów i materiałów do nauki zawodu,

– artykułów szkolnych: piórnik, zeszyty, flamastry, kredki, ołówki, pędzle, farby, bloki, klej, papier kolorowy, długopisy, pióra, gumki, temperówki, bibuła, brystol, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, kalkulator oraz inne materiały związane ze specyfiką szkół,

– drukarek, papieru, tuszu do drukarek,

– pokrycia kosztu abonamentu internetowego,

– komputera (PC, laptop, netbook, tablet, słuchawki, kamerka), oprogramowanie systemowe, nośniki danych, koszt naprawy komputera,

– biurka, krzesła do biurka, lampki biurowe,

– instrumentów muzycznych wykorzystywanych przez ucznia do nauki gry,

– sprzętu sportowego związanego z uprawianą przez ucznia dyscypliną sportu,

– stroju kąpielowego, klapek, okularów pływackich, czepków, rachunki,

– w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy pobierających nauki poza miejscem zamieszkania: opłaty za internat, dojazd do szkoły (koszt dojazdu pokrywany jest w wysokości różnicy pomiędzy kwotą rzeczywistych kosztów a kwotą wypłaconą na podstawie art.15 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2022 poz. 615).