Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła) oraz ukazaniem się rozporządzenia określającego wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych (pelet drzewny, inny rodzaj biomasy, drewno kawałkowe, gaz skroplony LPG, olej opałowy) informujemy, iż realizacją zadania w Gminie Lubiewo będzie zajmował się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie.

Wnioski przyjmowane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie od poniedziałku do piątku w godzinach 7⁰⁰-15⁰⁰.

(Wniosek należy złożyć wraz z podpisaną klauzulą RODO)

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest:

            • kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia,
kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe,

            • zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy,

            • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (nie dotyczy gazu z gazociągu),

            • kocioł olejowy

Warunkiem uzyskania dodatku węglowego jest posiadanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) do dnia 11 sierpnia 2022r. Albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych poraz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

Dodatek przysługuje wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się zgodnie ze wzorem wniosku określonym w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii (do pobrania niżej):

            •na piśmie, lub

            •za pomocą środków komunikacji elektronicznej (czyli poprzez rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną). Wniosek taki musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Dodatek dla gospodarstw domowych wynosi:

            • 3.000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,

            • 1.000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy zasilane drewnem kawałkowym,

            • 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany   skroplonym gazem LPG,

            • 2.000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy,

Wypłata dodatku następuje w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dla gospodarstw domowych są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.