„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie informuje, że w 2022r. przystąpił do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – edycja 2022

Program ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Program adresowany jest do:

a)           dzieci poniżej 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

b)          osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Osoby zainteresowane tą formą pomocy mogą zgłaszać się osobiście do  pracowników socjalnych w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiewie

lub telefonicznie (52 33 49 249)

do dnia 28 lutego 2022r.

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy w formie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Ilość osób którym zostaną przyznane usługi jest ograniczona. O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Program realizowany będzie do 31.12.2022 roku.

Ogólne zasady Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Weroniką Łepek –  Kierownikiem GOPS w Lubiewie pod  nr tel.: 52 33 49 249

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – edycja 2022

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

DOFINANSOWANIE: 99 540,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 99 540,00 zł