Zdjęcie

Zasiłek szkolny może być przyznany:

  1. uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego,
  2. w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 530zł.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

WYPŁATA STYPENDIUM / ZASIŁKU SZKOLNEGO

Wypłata stypendium/zasiłku szkolnego następuje na podstawie decyzji administracyjnej i jest uzależniona od uprzedniego złożenia oryginałów faktur i rachunków potwierdzających poniesienie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia – do wysokości przyznanego stypendium / zasiłku.

Interesanci w sprawach stypendiów/zasiłków szkolnych przyjmowani są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiewie, ul. Wojska Polskiego 8, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00 (tel. 52 33 49 249).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie © 2013

Realizacja: SET