Zdjęcie

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bydgoszcz, dnia 13 grudnia 2007r.

Nr 139, poz.2222

  

                Załącznik

Do uchwały nr XII/87/07

Rady Gminy Lubiewo

Z dnia 19 listopada 2007r.

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Lubiewie

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne 

§ 1.1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest jednostką organizacyjną gminy i działa na podstawie:

a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

b) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 i późn. zm.),

c) oraz innych przepisów prawa.

 

§ 2.1. Ośrodek jest jednostką budżetową.

2. Siedziba Ośrodka mieści się w budynku, ul. Wojska Polskiego 8.

3. Terenem działania Ośrodka jest obszar gminy Lubiewo.

 

§ 3. Ośrodek używa pieczęci o treści:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Lubiewie

ul. Wojska Polskiego 8, 89-526 Lubiewo

woj. kujawsko-pomorskie

tel. 052 33 492 49

 

§ 4. Ośrodek współpracuje merytorycznie z:

1) Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim Wydział Polityki Społecznej w Bydgoszczy;

2) Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu;

3) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi;

4) Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubiewie.

 

§ 5. Ogólny nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Wójt Gminy Lubiewo. 

Rozdział 2

Cele i zadania 

§ 6. Obowiązek wykonywania zadań z pomocy społecznej spoczywa na Ośrodku w zakresie ustalonym ustawami.

 

§ 7.1. Ośrodek realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej:

a) własne,

b) własne o charakterze obowiązkowym,

c) zlecone gminie przez administrację rządową,

d) wynikające z ustaw szczególnych.

2. Działalność Ośrodka w zakresie zadań własnych finansowana jest przez gminę Lubiewo z budżetu gminy, natomiast w zakresie zadań zleconych przez administrację rządową z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

 

§ 8. Celem działalności Ośrodka jest:

1. Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

2. Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach, zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

3. Zapobieganie sytuacjom, o których mowa wyżej przez podejmowanie działań, zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

 

§ 9. Zadania w zakresie pomocy społecznej obejmują w szczególności:

1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej;

2) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;

3) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń;

4) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;

5) pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;

6) wykonywanie zadań obowiązkowych gminy;

7) wykonywanie zadań zleconych przez organy administracji rządowej;

8) wykonywanie innych zadań o charakterze fakultatywnym z zakresu pomocy społecznej.

 

Rozdział 3

Organizacja Ośrodka 

§ 10.1. Ośrodkiem kieruje kierownik, który odpowiada za realizację zadań statutowych, kieruje jego działalnością i reprezentuje na zewnątrz.

2. Kierownika Ośrodka powołuje odwołuje Wójt Gminy Lubiewo.

3. Kierownik w imieniu Ośrodka działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Wójta Gminy oraz jest pracodawcą dla zatrudnionych w Ośrodku pracowników.

4. Decyzje administracyjne, o których mowa w § 4 ust. 1 wydaje kierownik Ośrodka, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy Lubiewo.

5. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 4 może być udzielone również innemu pracownikowi Ośrodka na wniosek kierownika.

6. W czasie nieobecności kierownika Ośrodka jego obowiązki przejmuje osoba upoważniona przez Wójta Gminy Lubiewo.

7. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy Lubiewo coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

 

§ 11.1. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka określają przepisy dot. pracowników samorządowych.

2. Zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.

3. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zasady funkcjonowania Ośrodka określa regulamin organizacyjny.

4. Organizacje i porządek w procesie pracy określa regulamin pracy.

 

Rozdział 4

Gospodarka finansowa

§ 12.1. Ośrodek prowadzi działalność finansowa według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych dla jednostek budżetowych oraz w ustawie o rachunkowości.

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowo-rzeczowy i budżet przyjęty przez Radę Gminy Lubiewo.

3. Środkami finansowania działalności Ośrodka są:

a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji      rządowej i realizację programów rządowych oraz dofinansowanie zadań własnych gminy,

b) dotacje z budżetu gminy Lubiewo zabezpieczające realizacje zadań własnych gminy,

c) środki finansowe zwracane przez świadczeniobiorców usług Ośrodka za wydatki na świadczenia z pomocy społecznej na zasadach odpowiednich przepisów lub ściągniętych przymusowo,

d) środki przekazywane przez osoby fizyczne i prawne w ramach pomocy charytatywnej,

e) inne źródła określone przepisami prawa.

4. Obsługa finansowo-ksiegowa jest prowadzona przez Ośrodek.

 

Rozdział 5

Mienie Ośrodka

§ 13.1. Mienie Ośrodka jest mieniem komunalnym, do którego stosuje się postanowienia ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

2. Ośrodek gospodaruje powierzonym mieniem zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

 

Rozdział 6

Postanowienie końcowe 

§ 14. Zmian statutu dokonuje się na wniosek Kierownika Ośrodka lub Wójta Gminy drodze uchwały Rady Gminy Lubiewo.

§ 15. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Janusz Kiedrowski

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie © 2013

Realizacja: SET