Zdjęcie

Ogłoszenie o naborze  1/2017

 

Kierownik Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie ogłasza publiczny nabór ofert w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiewiez siedzibą przy ul. ul. Wojska Polskiego 8

na wolne  stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i  Funduszu Alimentacyjnego   w wymiarze pełnego etatu

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymagania określone w  art. 6 ust. 1, ust. 3 pkt 2-3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 poz. 902) oraz posiadające niżej wymienione kwalifikacje, umiejętności :

 

 1. Wykształcenie:

niezbędne: wyższe magisterskie

dodatkowe: mile widziana ekonomia, administracja, zarządzanie

 

 1. Staż pracy:

niezbędny: nie jest wymagany

dodatkowe: mile widziany 2 letni staż pracy w administracji państwowej bądź jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego

 

III. Wiedza specjalistyczna i umiejętności:

niezbędna: dobra znajomość przepisów prawnych w zakresie prowadzonych spraw, w szczególności: ustawy z dnia 14 czerwca 1960r  kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.2017.1257), ustawy z dni a11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( Dz.U.2017.1851), ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2017.1952), ustawy z dnia  7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.2017.489)  wraz z przepisami wykonawczymi.

dodatkowa: brak

 

 1. Predyspozycje osobowościowe:

niezbędne: umiejętność empatycznego podejścia do klienta, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole, analityczne podejście do problemów.

dodatkowe:  prawo jazdy kategorii B, dobra znajomość obsługi komputera, znajomość systemów operacyjnych Windows i programów : Word i Exel, znajomość oprogramowania do obsługi Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Świadczeń Wychowawczych i Dodatków Mieszkaniowych. (SYGNITY)

 

 1. Zakres zadań na stanowisku:
 • przyjmowanie i kompletowanie dokumentacji dotyczącej świadczeń rodzinnych i opiekuńczych,
 • ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych i opiekuńczych,
 • sporządzanie decyzji administracyjnych na zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna oraz zaliczkę  alimentacyjną, a także świadczeń wynikających z innych ustaw.
 • prowadzenie spraw dotyczących Funduszu Alimentacyjnego
 • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej odwołań od decyzji administracyjnej,
 • prowadzenie postępowania dotyczącego nienależnie pobranych świadczeń,
 • współpraca z samorządem województwa w związku ze stosowaniem przepisu o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego w ramach Unii Europejskiej,
 • planowanie środków na wypłatę świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu działania Działu,
 • Wykonywanie innych zadań wynikających z zakresu czynności, innych przepisów i potrzeb Ośrodka.
 • Przestrzeganie prawa i właściwe stosowanie przepisów prawnych.
 • Prawidłowe prowadzenie dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną i rzeczowym wykazem akt.
 • Stałe podnoszenie kwalifikacji w zakresie wykonywanych obowiązków poprzez bieżące zapoznawanie się z przepisami i uczestnictwo w szkoleniach.
 • Postępowanie szybkie, wnikliwe i bezstronne.
 • Przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów bhp i p.poż.

 

 1. Warunki zatrudnienia:

W Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiewie obowiązują następujące zasady zawierania umów o pracę:

1) umowy o pracę zawierane będą na czas określony, nie przekraczający 33 miesięcy, z zastrzeżeniem pkt 5;

2) pierwsza umowa o pracę zawierana będzie na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, jeżeli kandydata będzie  obowiązywało odbycie służby przygotowawczej, o której mowa w art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902);

3) pierwsza umowa o pracę  zawierana będzie na czas określony, nie dłuższy niż 1 rok, jeżeli kandydata nie będzie obowiązywało odbycie służby przygotowawczej, o której mowa w pkt.2;

4) czas trwania drugiej i trzeciej umowy na czas określony będzie ustalony po analizie dotychczasowej pracy

5) postanowień pkt 1 – 4 nie stosuje się w przypadku, gdy kandydat jest dotychczas zatrudniony w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiewie lub pracodawca skorzysta z zastosowania art. 22 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902).

 

VII. Informacja o warunkach pracy na stanowiskach:     

1) usytuowanie stanowiska pracy: budynek jednokondygnacyjny;                 

2) czas pracy: pełen etat  – przeciętnie 40 godz. tygodniowo;

3) praca administracyjna, bezpośredni kontakt z osobami, dyspozycyjność, codzienne przyjmowanie interesantów;

4) praca przy komputerze (monitorze ekranowym).

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GOPS w Lubiewie, w listopadzie 2017 r.
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

 

 1. Dla udokumentowania spełnienia wymogów na stanowiskach uczestnicy naboru przedkładają:

1) motywację przystąpienia do naboru;

2) życiorys zawierający szczegółowy opis: dotychczasowej drogi zawodowej, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji oraz stażu pracy a także uprawnień do wykonywania zawodu lub zadań na tym stanowisku,  opatrzony klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia naboru – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 , poz. 922.)”;

3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje

 4) dokumenty potwierdzające staż pracy (w szczególności świadectwa pracy lub zaświadczenia o zakończonym bądź kontynuowanym zatrudnieniu);

 5) oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 6 ust. 1 pkt 1-2, ust. 3 pkt 2-3 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr  2016. 902);

 6) wypełniony kwestionariusz osobowy

7) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy   z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 poz. 902) jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Mile widziana opinia z ostatniego miejsca pracy.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224, z późn. zm.) wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w języku polskim.  

 

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 • kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej,
 • formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną
 • kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jej przeprowadzenia,
 • kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych nie będą o tym powiadomieni

 

 1. Ustalono następujący tryb przeprowadzenia naboru:

 

Termin składania ofert: do dnia 27 grudnia 2017 r. w godzinach pracy GOPS w Lubiewie.  Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Publiczny nabór ofert Nr 1/2017 ”) w siedzibie GOPS.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.  (052) 33 492 49

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do tut. Ośrodka.Aplikacje, które wpłyną po terminie do jednostki, nie będą rozpatrywane.

 

 Informacja o wynikach naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz  na tablicy ogłoszeń w GOPS w Lubiewie.

 

                                                                 

Lubiewo , dnia 18 grudnia 2017 r.

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Lubiewie

 Weronika Łepek

 

Kwestionariusz Osobowy

Oświadczenie dla kandydatów

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

z dnia 29.12.2015r.

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie

ogłasza nabór na:

1 stanowisko asystenta rodziny

 

 

Praca asystenta będzie wykonywana w ramach umowy zlecenia (przewidywany czas rozpoczęcia zatrudnienia – styczeń 2016).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Wojska Polskiego 8, 89-526 Lubiewo z dopiskiem:

 

Dotyczy naboru na stanowisko asystenta rodziny

– umowa zlecenie w GOPS Lubiewo

do dnia 11.01.2016r.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

52/ 33 492 49 w godzinach 700 – 1500.

 

 

Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia do rozmowy tylko wybranych kandydatów.

Informacje szczegółowe w załączniku do ogłoszenia.

 

Weronika Łepek
p.o. Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lubiewie

 

 

 

Załącznik do ogłoszenia z dnia 29.12.2015r.

 

Asystent rodziny – umowa zlecenie

 

Wymagania niezbędne:

Na podst. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej asystentem rodziny może być osoba, która:

1) Posiada:

 1. a) obywatelstwo polskie
 2. b) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 3. c) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie

               lub

 1. d) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub        rodzina lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 1. e) wykształcenie średnie szkolne z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3 – letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

2) Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona.

3) Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.

4) Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania dodatkowe:

1) Wysoka kultura osobista.

2) Umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym, odporność na stres

3) Umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami.

4) Zdyscyplinowanie, samodzielność i odpowiedzialność,

5) Dyspozycyjność i umiejętność pracy w zespole.

 

Główne obowiązki:

Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny. Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) Życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV).

2) Listy motywacyjny,

3) Kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie,

4) Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

5) Podpisana klauzula „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.

 

Weronika Łepek
p.o. Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lubiewie

OGŁOSZENIE O NABORZE

z dnia 17.12.2015r.

  

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie ogłasza nabór na:

1 stanowisko asystenta rodziny

 

Praca asystenta będzie wykonywana w ramach umowy zlecenia (przewidywany czas rozpoczęcia zatrudnienia – styczeń 2016).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Wojska Polskiego 8, 89-526 Lubiewo
z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko asystenta rodziny – umowa zlecenie w GOPS Lubiewo” do dnia 28.12.2015r.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

52/ 33 492 49 w godzinach 700 – 1500.

Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia do rozmowy tylko wybranych kandydatów.

Informacje szczegółowe w załączniku do ogłoszenia.

 

 

 

Weronika Łepek

p.o. Kierownika

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Lubiewie

 

KLIKNIJ TUTAJ - ABY ZOBACZYĆ ZAŁĄCZNIK

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie © 2013

Realizacja: SET