Zdjęcie

W dniu 18 listopada 2009 roku o godz. 10.00 w sali nr 18 w budynku Urzędu Gminy w Lubiewie odbyło się seminarium podsumowujące realizację projektu systemowego pt. „Daj sobie szansę” prowadzonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie.

W odpowiedzi na ogłoszony projekt systemowy przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013  poddziałanie 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie opracował projekt zatytułowany : „Daj sobie szansę”.  

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji członków  rodzin długotrwale bezrobotnych i umożliwienie przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych w połączeniu z działaniami integracji zawodowej i społecznej. Działaniami projektu w 2009 roku objęto 12 osób z 12 rodzin z terenu Gminy Lubiewo, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej .

W  zakresie aktywnej integracji  zostało zawartych  12 kontraktów socjalnych, na które złożyły się instrumenty aktywnej integracji i praca socjalna.

W ramach aktywizacji  zawodowej zostało przeprowadzone szkolenie
z doradcą zawodowym w wymiarze 50 godzin dla 9 beneficjentów.

W ramach aktywizacji edukacyjnej przeprowadzono:

- szkolenie w zakresie podstawowej obsługi komputera i Internetu
w którym brało udział 8 osób, które odbyły 46 – godzinne szkolenie w sali komputerowej w Zespole Szkół w Lubiewie,

- kurs w zawodzie brukarz zrealizowany w współudziale 4 mężczyzn, którzy odbyli 4 – tygodniowe szkolenie w Centrum Szkolenia „Lets’s Go”
w Świeciu, a część praktyczną przeprowadził Zakład Drogowo – Mostowy
w Świeciu,

- kurs pomoc kuchenna z elementami kelnerstwa z praktyką w którym brało udział 5 kobiet, które przeszły 10 – dniowe szkolenie zrealizowane przez Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego „ELIM” w Świeciu,

- kurs cukiernik z elementami dekoracji potraw z praktyką, realizowało
5 kobiet, które przeszły 10 – dniowe szkolenie w Ośrodku Dokształcania
i Doskonalenia Zawodowego „ELIM” w Świeciu.

W ramach aktywizacji społecznej  na przełomie miesiąca sierpnia oraz września został przeprowadzony trening z terapeutą dla 8 uczestników
w wymiarze 27 godzin, w miesiącu wrześniu został także przeprowadzony trening z psychologiem w wymiarze 32 godz. dla 8 uczestników projektu.

W ramach aktywizacji zdrowotnej:

- badania specjalistyczne niezbędne dla 4 osób do udziału w kursie brukarz,

- badanie specjalistyczne wraz z książeczką sanitarno - epidemiologiczna niezbędnymi dla 5 kobiet do udziału w kursie pomoc kuchenna z elementami kelnerstwa z praktyką,

- badanie specjalistyczne niezbędne dla 5 kobiet do udziału w kursie cukiernik z elementami dekoracji potraw z praktyką.

W trakcie realizacji projektu zaplanowano także działania o charakterze środowiskowym, którym był w miesiącu maju wyjazd uczestników projektu oraz członków ich rodzin (50 osób) do skansenu w Szymbarku na Kaszubach.

W miesiącu czerwcu br. uczestnicy projektu systemowego pt. „Daj sobie szansę” wraz  z członkami rodzin wyjechali na dwudniowe warsztaty terapeutyczno – psychologiczne do Gospodarstwa Agroturystycznego 

w Koślince. 

Do realizacji zadań projektu zaangażowanych zostało 2 pracowników socjalnych (Pani Joanna Trawczyńska, Pan Sławomir Rybicki), księgowa  

i kierownik GOPS – Pani Urszula Oszuścik, a także od miesiąca czerwca br. zatrudniono aspiranta pracy socjalnej ds. obsługi projektu systemowego PO KL

– Panią Martę Jagiełka.

Termin realizacji projektu systemowego   zaplanowano  począwszy od  rekrutacji uczestników w miesiącu stycznia br., a zakończenie projektu przewidziane jest w miesiącu grudniu 2009.

Za koordynację  nabór uczestników i ewaluację projektu odpowiedzialny jest Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w  Lubiewie. Jednostką nadzorującą
i monitorującą projekt  jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.
     Wartość projektu to kwota 106.714,00 zł w tym :

- dotacja  95.509,03 zł  finansowana ze środków EFS w ramach działania 7.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,

- wymagany wkład gminy  to kwota : 11.204,97 zł ( w tym budżet Jednostki Samorządu Terytorialnego  - zasiłki celowe).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W   2009r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie przystąpił do  realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki 2007-2013 Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie © 2013

Realizacja: SET