Zdjęcie

W odpowiedzi na ogłoszony projekt systemowy przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko –Pomorskiego w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013  Poddziałanie 7.1.1.Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie opracował projekt zatytułowany: „Daj sobie szansę”.

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji członków  rodzin długotrwale bezrobotnych i umożliwienie przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych w połączeniu z działaniami integracji zawodowej i społecznej. Działaniami projektu objęto 15 osób z 15 rodzin z terenu Gminy Lubiewo, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie © 2013

Realizacja: SET