Zdjęcie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi zaprasza do współpracy w ramach realizowanego Projektu „Rodzina w Centrum 2”.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim. Działania w projekcie przyczynią się do rozwoju i poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, a tym samym zapewnią rodzinom możliwość lepszego funkcjonowania w przyszłości.

Projekt realizowany jest od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r.

Projekt skierowany jest do: 

Ø  osób w rodzinie przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (w tym rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny); 

Ø  osób przebywających w pieczy zastępczej; 

Ø  osób opuszczających pieczę zastępczą; 

Ø  osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą; 

Ø  innych osób, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym wolontariusze. 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2” oferuje: 

1.Specjalistyczne poradnictwo rodzinne: 

·         Pedagogiczne; 

·         Prawne; 

·         Psychologiczne; 

·         Psychiatryczne. 

2. Mediacje rodzinne, których celem będzie rozwiązywanie konfliktów i trudnych sytuacji rodzinnych; 

3. Terapie rodzinną/grupową/indywidualną, której celem będzie wzmocnienie więzi, poprawa relacji w rodzinie; 

4. Warsztaty dla rodziców zastępczych i naturalnych, które dotyczyć będą przygotowania rodzin do lepszego rozumienia dziecka, konstruktywnego rozwiązywania kryzysów, współpracy z rodziną naturalną dziecka, budowy więzi, relacji w rodzinie, zerwanych więzi, , udzielanie pierwszej pomocy, podwyższenia kompetencji wychowawczych i społecznych, poprawy wzajemnej komunikacji; 

5. Grupy wsparcia/ grupy samopomocowe, których celem będzie dostarczenie emocjonalnego wsparcia i praktycznej pomocy w radzeniu sobie z problemami wspólnymi dla wszystkich członków oraz wymiana doświadczeń; 

6. Szkolenia dla osób pełniących funkcje wolontariuszy, których celem będzie przygotowanie wolontariuszy do świadczenia wsparcia dla rodzin zastępczych; 

7. Działania wspierające rodziny zastępcze i naturalne poprzez wyjazd edukacyjny z elementami integracji oraz elementami edukacyjnymi. Celem będzie wzmacnianie więzi pomiędzy rodzicami i dziećmi, trenowanie umiejętności społecznych i kompetencji opiekuńczych a także obserwacja rzeczywistych relacji panujących pomiędzy rodzicami i dziećmi; 

8. Superwizja rodzin zastępczych, której celem będzie  uruchamianie w rodzinach zastępczych sił budujących i stabilizujących rodzinę, weryfikacja kompetencji wychowawczych i pomoc opiekunom w problemach z opieką nad dziećmi; 

9. Działania na rzecz usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej takie jak warsztaty, mające na celu wzmacnianie umiejętności potrzebnych do samodzielnego życia w otwartym środowisku, podniesienie kompetencji życiowych; 

10. Bon edukacyjny dla usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej, którego celem jest wzmacniania umiejętności niezbędnych w dorosłym życiu; 

11. Warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży w wieku 7-14. Celem zajęć będzie wykształcenie u dzieci umiejętności funkcjonowania w grupie, zmniejszenie niedostosowania społecznego, umiejętności komunikowania się i wyrażania swoich emocji i potrzeb.

Każdy uczestnik w ramach projektu skorzysta z form wsparcia, adekwatnych do zdefiniowanych potrzeb, które zostaną określone podczas indywidualnej diagnozy potrzeb.

Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny.

Osoby do kontaktu: 
Kamila Synak 
Alina Kowalska – Wamka 
tel. (52) 55 920 18 

INFORMACJA O UDZIELANIU STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361)

 

 1. Stypendia szkolne przysługują:

- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych, a także dzieciom
i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

- uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

- słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 1. Stypendium szkolne nie przysługuje:

- uczniom klas zerowych,

- uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Lubiewo,

- studentom.

 

STYPENDIUM SZKOLNE

 1. Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej
  z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności z rodzin:
 • w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność lub brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych,
 • w których występuje alkoholizm lub narkomania,
 • niepełnych lub w których wystąpiło zdarzenie losowe.
 1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
  o stypendium szkolne nie może być większa niż 514,00 zł, a od października 2018 roku 528,00 zł.
 2. Zgodnie z ustawą i regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubiewo stypendium szkolne udziela się w formie:
 3. a) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą in. takich jak:

- zajęcia z języka obcego,

- zajęcia plastyczne,

- zajęcia muzyczne,

- inne zajęcia edukacyjne realizowane poza szkołą.

- pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników m. in. takiej jak:

- podręczników szkolnych,

- książek i wydawnictw służących uzupełnieniu lub poszerzeniu wiedzy ucznia,

- tornistrów, plecaków i toreb szkolnych, przyborów szkolnych, zeszytów i innego wyposażenia szkolnego,

- stroju gimnastycznego, butów sportowych oraz dresów,

- komputera i oprogramowania,

- abonamentu internetowego,

- mebli edukacyjnych (np. biurko, krzesło),

- innych pomocy naukowych służących celom edukacyjnym.

 1. c) pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (bilety miesięczne, internat).
 2. d) świadczenie pieniężne, wypłacane w okresie zajęć szkolnych.
 3. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 99,20 zł i nie może przekraczać miesięcznie 248 zł.
 4. Stypendium szkolne przyznaje się na okres maksymalnie 10 miesięcy w danym roku szkolnym,
  a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych
  i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres maksymalnie 9 miesięcy w danym roku szkolnym.
 5. Stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięcznie lub jednorazowo,
  z tym że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie 2.480,00 zł, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych 2.232,00 zł.

 ZASIŁEK SZKOLNY

 1. Zasiłek szkolny może być przyznawany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego w szczególności (pożar lub zalanie mieszkania, nagła choroba w rodzinie ucznia, śmierć rodzica lub prawnego opiekuna, nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia, kradzież w mieszkaniu ucznia). Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
 2. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo 620,00 zł. O zasiłek ten można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
 3. W pozostałym zakresie dotyczącym zasiłków szkolnych stosuje się zasady właściwe dla stypendiów.

 

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE

 1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku jest:

- złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej.

- dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,

 1. Druk wniosku dostępny będzie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiewie oraz na stronie: www.gopslubiewo.pl
 2. Wnioski składa się osobiście na odpowiednim druku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
  w Lubiewie.
 3. Osoby pełnoletnie starające się o stypendium szkolne winny składać wnioski samodzielnie lub przez upoważnionego pełnomocnika.
 4. Termin składania wniosków:

- Dla uczniów szkół od 1 do 17 września 2018 r.

- Dla słuchaczy kolegiów od 1 września do 15 października 2018 r.

 

DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW

 1. Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie.
 2. Dokumentami tymi będą rachunki, faktury i inne imienne dowody wpłaty, związane
  z wydatkami (np. zakup podręczników, przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego, pokrycia kosztów dojazdu, innych pomocy naukowych np. komputer, biurko itp.) wystawione w okresie, na który została przyznana pomoc materialna i potwierdzających celowość wydatków. Rachunki będą refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.
 3. Stypendia szkolne będą wypłacane w kasie Banku Spółdzielczego w Lubiewie w gotówce na podstawie listy wypłat lub przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy w terminie wskazanym w decyzji.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni ucznia otrzymującego stypendium szkolne lub pełnoletni uczeń są obowiązani niezwłocznie powiadomić o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT DOCHODU

Szczegółowe informacje dotyczące definicji dochodu znajdują się we wniosku o przyznanie stypendium szkolnego w objaśnieniach oraz a wart. 8 ust. 3 - 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 700.)

  ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM

Wykaz dokumentów do ustalenia średniego dochodu miesięcznego na 1 osobę w rodzinie:

OSOBA PRACUJĄCA

 1. Zaświadczenie z zakładu pracy lub oświadczenie o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

OSOBA BEZROBOTNA

 1. Oświadczenie o pozostawianiu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku).
 2. Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku dla osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

OSOBA KORZYSTAJĄCA ZE ŚWIADCZEŃ OPS - u

 1. Zaświadczenie lub decyzja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, okresowy, rodzinny, pielęgnacyjny, inny, dodatek mieszkaniowy).

Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego) wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

OSOBA BĘDĄCA NA RENCIE LUB EMERYTURZE

 1. Odcinek emerytury/renty lub decyzja ZUS o przeliczeniu emerytury/renty, a także decyzja przyznająca/waloryzująca wysokość świadczenia.

OSOBA POSIADAJĄCA GRUNTY ROLNE

 1. Zaświadczenie/poświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych. Uzyskany przychód z gospodarstwa rolnego należy przyjąć, że z 1 ha przeliczeniowego miesięczny dochód wynosi 288,00 zł, a od października 2018 roku 308,00 zł.

OSOBA OTRZYMUJĄCA ALIMENTY

 1. Wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika.

OSOBA OTRZYMUJĄCA INNE STYPENDIA

 1. Zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach.

OSOBA WYKONUJĄCA PRACE DORYWCZE

 1. Oświadczenia rodziców/członków rodziny o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.
 2. Oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu, nie podlegającego opodatkowaniu.
 3. Dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny np. świadectwo pracy.

Do dochodu nie wliczamy: świadczenia z tytułu prac społeczno - użytecznych, jednorazowych świadczeń socjalnych, zapomóg pieniężnych, o których mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, podatku dochodowego od osób fizycznych (tylko dochód netto), płaconych przez członków rodziny składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne oraz kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób, a także świadczenie wychowawcze.

Katalog wydatków kwalifikowanych:

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:

□ całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

□ pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników,

□ pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,

□ świadczenie pieniężne, wypłacane w okresie zajęć szkolnych.

 

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie całkowitego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, pomocy rzeczowej
o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

Stypendium szkolne przyznane w tej formie realizowane jest poprzez dokonanie zakupu podręczników i pomocy naukowych dla uczniów.

Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Stypendium szkolne przyznane w tej formie realizowane jest poprzez zwrot poniesionych wydatków ustalonych na podstawie faktur i dokumentów (np. bilety miesięczne imienne) potwierdzających ich powstanie i wysokość,

oraz: udział w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,

- udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

- udział w organizowanych przez szkołę wyjściach (np. wycieczki edukacyjne, „zielona szkoła”),

- zakup podręczników ujętych w szkolnym zestawie podręczników,

- zakup tornistra/plecaka lub torby szkolnej,

- zakup obuwia sportowego na zajęcia wychowania fizycznego,

- zakup stroju na zajęcia wychowania fizycznego (koszulki i spodenki),

- zakup dresów lub bluzy i spodni sportowych,

- zakup stroju na zajęcia wychowania fizycznego prowadzone na basenie: strój kąpielowy, klapki, czepek,

- zakup artykułów szkolnych (np. piórnik, zeszyty, bloki, papier kolorowy, papier kancelaryjny, papier milimetrowy, bibuła, brystol, flamastry, nożyczki, taśma klejąca, korektory, przybory geometryczne, kredki, farby, pędzle, klej, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, plastelina, modelina, itp.),

- zakup słowników, encyklopedii, atlasów, lektur szkolnych,

- zakup tuszy do drukarek, multimedialnych programów edukacyjnych,

- zakup komputera, oprogramowania ( system operacyjny, oprogramowanie biurowe - edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, itp.) oraz urządzeń peryferyjnych do komputera (monitor, drukarka, skaner, urządzenie wielofunkcyjne, pendrive, głośniki, mikrofon, modem, router),

- zakup biurka, krzesła do biurka, lampki na biurko,

- zakupem jednolitego stroju, którego noszenie jest w szkole obowiązkowe,

- zakupem stroju galowego wymaganego przez szkołę,

- opłata za internet od września 2018 roku do czerwca 2019 roku,

- inne.

wniosek stypendialny 2018-2019 - Lubiewo

potwierdzenie przekazania faktur - Lubiewo - 2018 - 2019

Zapraszamy dorosłe osoby z powiatu tucholskiego, sępoleńskiego i świeckiego na bezpłatne kursy i szkolenia, których tematykę można wybrać samodzielnie.

Zajęcia odbywać się będą w ramach projektu „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim”, wdrażanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 


Biuro rekrutacyjne w Tucholi:

Starostwo Powiatowe w Tucholi

ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola

II piętro, pokój nr 206

tel. 52 559 07 14

Dokumenty rekrutacyjne: tutaj

 

Pomoc w formie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów  mogą otrzymywać osoby/ rodziny których miesięczny dochód netto nie przekracza 200 % odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj.:

1.028,00 zł na osobę w rodzinie (514,00 zł x 200%)

1.268,00 zł dochód dla osoby samotnej (634,00 zł x 200%)

Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z PO PŻ Podprogram 2018 zobowiązane są zgłaszać się do pracowników socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiewie od dnia 17.07.2018 r.  w celu sprawdzenia sytuacji dochodowej i ewentualnego zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.

Przewidywany termin ponownej dystrybucji żywności zaplanowany jest od sierpnia - września 2018 r.

 

Osoby zainteresowane muszą wypełnić oświadczenie o dochodzie swojej rodziny netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.

 

UWAGA!
Osoby, które korzystały we wcześniejszych latach z w/w pomocy,
również są zobowiązane do ponownego przeliczenia dochodu
i zakwalifikowania do Programu.

NABÓR NA KANDYDATA DO PEŁNIENIA FUNKCJI KURATORA DLA OSÓB CZĘŚCIOWO UBEZWŁASNOWOLNIONYCH

 

      Na podstawie art. 3 pkt.5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a  organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1990r. nr 34, poz. 198 z późn.zm.) w związku z art. 178 § 1 i § 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( tekst jednolity z 2012r. poz. 788 z późn.zm.)

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie ogłasza nabór kandydata na kuratora dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

Zakres podstawowych zadań:

Kurator osoby ubezwłasnowolnionej częściowo jest powołany do jej reprezentowania i do zarządu jej majątkiem tylko wtedy, gdy sąd opiekuńczy tak postanowi. W pozostałych przypadkach kurator jest doradcą.

Kurateli nie może sprawować osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- pełna zdolność do czynności prawnych,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- nieposzlakowana opinia,

- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

- stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,

- wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty:

-  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji kuratora,

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiewie, ul. Wojska Polskiego 8, 89-526 Lubiewo w godz. 7.00- 15.00 osobiście lub za pośrednictwem poczty.

                                                                   

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie
mgr  Weronika Łepek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie © 2013

Realizacja: SET