Zdjęcie

 

Pomoc w formie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów  mogą otrzymywać osoby/ rodziny których miesięczny dochód netto nie przekracza 200 % odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj.:

1.028,00 zł na osobę w rodzinie (514,00 zł x 200%)

1.268,00 zł dochód dla osoby samotnej (634,00 zł x 200%)

Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z PO PŻ Podprogram 2018 zobowiązane są zgłaszać się do pracowników socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiewie od dnia 17.07.2018 r.  w celu sprawdzenia sytuacji dochodowej i ewentualnego zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.

Przewidywany termin ponownej dystrybucji żywności zaplanowany jest od sierpnia - września 2018 r.

 

Osoby zainteresowane muszą wypełnić oświadczenie o dochodzie swojej rodziny netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.

 

UWAGA!
Osoby, które korzystały we wcześniejszych latach z w/w pomocy,
również są zobowiązane do ponownego przeliczenia dochodu
i zakwalifikowania do Programu.

NABÓR NA KANDYDATA DO PEŁNIENIA FUNKCJI KURATORA DLA OSÓB CZĘŚCIOWO UBEZWŁASNOWOLNIONYCH

 

      Na podstawie art. 3 pkt.5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a  organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1990r. nr 34, poz. 198 z późn.zm.) w związku z art. 178 § 1 i § 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( tekst jednolity z 2012r. poz. 788 z późn.zm.)

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie ogłasza nabór kandydata na kuratora dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

Zakres podstawowych zadań:

Kurator osoby ubezwłasnowolnionej częściowo jest powołany do jej reprezentowania i do zarządu jej majątkiem tylko wtedy, gdy sąd opiekuńczy tak postanowi. W pozostałych przypadkach kurator jest doradcą.

Kurateli nie może sprawować osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- pełna zdolność do czynności prawnych,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- nieposzlakowana opinia,

- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

- stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,

- wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty:

-  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji kuratora,

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiewie, ul. Wojska Polskiego 8, 89-526 Lubiewo w godz. 7.00- 15.00 osobiście lub za pośrednictwem poczty.

                                                                   

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie
mgr  Weronika Łepek

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pana/i danych osobowych:

1/ Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 8, 89-526 Lubiewo,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 52 33 49 249, reprezentowany przez Kierownika GOPS.

2/ W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pana/i praw można kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3/ Pana/i dane osobowe będziemy przetwarzali w celu realizacji zadań statutowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:

  • wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust 1 lit b RODO),
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust 1 lit c RODO),
  • dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust 1 lit d RODO).;
  • do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust 1 lit e RODO).

W tym przypadku podanie przez Pana/ią danych jest wymagane przepisem prawa lub warunkiem zawarcia umowy.

W pozostałych przypadkach Pana/i dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO). Podanie danych w tych przypadkach jest dobrowolne.

4/ Pana/i dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień.

5/ Nie przekazujemy Pana/i danych osobowych poza teren Polski i Unii europejskiej.

6/ Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w tym przepisy o archiwizacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu jej cofnięcia.

7/ Ma Pan/i prawo do:

  • Dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia i ograniczenia ich przetwarzania.
  • Sprzeciwu wobec przetwarzania. Przestaniemy przetwarzać Pana/i dane chyba, że wykażemy że podstawy przetwarzania przez nas Pana/i danych są nadrzędne wobec Pana/i praw lub dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważa Pan/i, że przetwarzamy Pana/i dane niezgodnie z prawem może Pan/i wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Przenoszenia danych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Pana/ią zgody lub na podstawie umowy.
  • Usunięcia danych lub cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeżeli odbywa się ono na podstawie zgody.

 

8/ Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu ani w tym profilowaniu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie © 2013

Realizacja: SET