Zdjęcie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie przystąpił po raz szósty do realizacji projektu systemowego pt. „Daj sobie szansę” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ma na celu podnoszenie kwalifikacji i umiejętności edukacyjnych, zawodowych i społecznych przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu mieszkańców gminy Lubiewo.

W dniach 9 i 10 maja 2013r. odbyło się szkolenie z zakresu pierwszej pomocy. W szkoleniu tym udział wzięły 24 osoby – beneficjenci projektu systemowego pn. „Daj sobie szansę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie obejmowało taką tematykę jak:

W miesiącu kwietniu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie przystąpił do realizację działań aktywnej integracji w ramach projektu systemowego pn. „Daj sobie szansę”.

Wszyscy uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach aktywizacji zawodowej
z Indywidualnym Planem Działania. W dniach 8, 9, 10, 11 i 12 kwiecień 2013r. odbywały się zajęcia grupowe oraz zajęcia indywidualne w dniach 15, 16, 17, 18 i 19 kwiecień 2013r.

Warsztaty obejmowały łącznie 49 godzin zajęć – 25 godzin zajęć grupowych oraz 24 godziny zajęć indywidualnych dla każdego beneficjenta po jednej godzinie.

Warsztaty z doradcą zawodowym przyczyniły się do uzyskania zdolności w zakresie samodzielnego sporządzenia dokumentów aplikacyjnych, wykorzystania swoich mocnych stron pozwalających do powrotu na rynek pracy i zwiększenia motywacji do aktywnego poszukiwania pracy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie informuje, iż w dniu 22.03.2013r. o godzinie 10.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiewie w sali Koła Gospodyń Wiejskich (I piętro) odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób zrekrutowanych do udziału w projekcie systemowym pn. "Daj sobie szansę" w 2013 roku.

Obecność zrekrutowanych osób jest obowiązkowa, gdyż podczas spotkania zostaną podpisane niezbędne dokumenty warunkujące udział w tegorocznym projekcie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie © 2013

Realizacja: SET