Zdjęcie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi zaprasza do współpracy w ramach realizowanego Projektu „Rodzina w Centrum 2”.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim. Działania w projekcie przyczynią się do rozwoju i poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, a tym samym zapewnią rodzinom możliwość lepszego funkcjonowania w przyszłości.

Projekt realizowany jest od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r.

Projekt skierowany jest do: 

Ø  osób w rodzinie przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (w tym rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny); 

Ø  osób przebywających w pieczy zastępczej; 

Ø  osób opuszczających pieczę zastępczą; 

Ø  osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą; 

Ø  innych osób, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym wolontariusze. 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2” oferuje: 

1.Specjalistyczne poradnictwo rodzinne: 

·         Pedagogiczne; 

·         Prawne; 

·         Psychologiczne; 

·         Psychiatryczne. 

2. Mediacje rodzinne, których celem będzie rozwiązywanie konfliktów i trudnych sytuacji rodzinnych; 

3. Terapie rodzinną/grupową/indywidualną, której celem będzie wzmocnienie więzi, poprawa relacji w rodzinie; 

4. Warsztaty dla rodziców zastępczych i naturalnych, które dotyczyć będą przygotowania rodzin do lepszego rozumienia dziecka, konstruktywnego rozwiązywania kryzysów, współpracy z rodziną naturalną dziecka, budowy więzi, relacji w rodzinie, zerwanych więzi, , udzielanie pierwszej pomocy, podwyższenia kompetencji wychowawczych i społecznych, poprawy wzajemnej komunikacji; 

5. Grupy wsparcia/ grupy samopomocowe, których celem będzie dostarczenie emocjonalnego wsparcia i praktycznej pomocy w radzeniu sobie z problemami wspólnymi dla wszystkich członków oraz wymiana doświadczeń; 

6. Szkolenia dla osób pełniących funkcje wolontariuszy, których celem będzie przygotowanie wolontariuszy do świadczenia wsparcia dla rodzin zastępczych; 

7. Działania wspierające rodziny zastępcze i naturalne poprzez wyjazd edukacyjny z elementami integracji oraz elementami edukacyjnymi. Celem będzie wzmacnianie więzi pomiędzy rodzicami i dziećmi, trenowanie umiejętności społecznych i kompetencji opiekuńczych a także obserwacja rzeczywistych relacji panujących pomiędzy rodzicami i dziećmi; 

8. Superwizja rodzin zastępczych, której celem będzie  uruchamianie w rodzinach zastępczych sił budujących i stabilizujących rodzinę, weryfikacja kompetencji wychowawczych i pomoc opiekunom w problemach z opieką nad dziećmi; 

9. Działania na rzecz usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej takie jak warsztaty, mające na celu wzmacnianie umiejętności potrzebnych do samodzielnego życia w otwartym środowisku, podniesienie kompetencji życiowych; 

10. Bon edukacyjny dla usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej, którego celem jest wzmacniania umiejętności niezbędnych w dorosłym życiu; 

11. Warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży w wieku 7-14. Celem zajęć będzie wykształcenie u dzieci umiejętności funkcjonowania w grupie, zmniejszenie niedostosowania społecznego, umiejętności komunikowania się i wyrażania swoich emocji i potrzeb.

Każdy uczestnik w ramach projektu skorzysta z form wsparcia, adekwatnych do zdefiniowanych potrzeb, które zostaną określone podczas indywidualnej diagnozy potrzeb.

Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny.

Osoby do kontaktu: 
Kamila Synak 
Alina Kowalska – Wamka 
tel. (52) 55 920 18 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie © 2013

Realizacja: SET