Zdjęcie

NABÓR NA KANDYDATA DO PEŁNIENIA FUNKCJI KURATORA DLA OSÓB CZĘŚCIOWO UBEZWŁASNOWOLNIONYCH

 

      Na podstawie art. 3 pkt.5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a  organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1990r. nr 34, poz. 198 z późn.zm.) w związku z art. 178 § 1 i § 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( tekst jednolity z 2012r. poz. 788 z późn.zm.)

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie ogłasza nabór kandydata na kuratora dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

Zakres podstawowych zadań:

Kurator osoby ubezwłasnowolnionej częściowo jest powołany do jej reprezentowania i do zarządu jej majątkiem tylko wtedy, gdy sąd opiekuńczy tak postanowi. W pozostałych przypadkach kurator jest doradcą.

Kurateli nie może sprawować osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- pełna zdolność do czynności prawnych,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- nieposzlakowana opinia,

- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

- stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,

- wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty:

-  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji kuratora,

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiewie, ul. Wojska Polskiego 8, 89-526 Lubiewo w godz. 7.00- 15.00 osobiście lub za pośrednictwem poczty.

                                                                   

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie
mgr  Weronika Łepek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie © 2013

Realizacja: SET